Danh mục dự án khuyến khích đầu tư vào khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và các khu công nghiệp của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020

Xin vui lòng bấm theo link dưới đây:

/Upload_heza/files/vbpl/18_DANH%20M%E1%BB%A4C%20D%E1%BB%B0%20%C3%81N%20KHUY%E1%BA%BEN%20KH%C3%8DCH%20%C4%90%E1%BA%A6U%20T%C6%AF%20V%C3%80O%20C%C3%81C%20KHU%20C%C3%94NG%20NGHI%E1%BB%86P%2C%20KHU%20KINH%20T%E1%BA%BE%20%C4%90%C3%8CNH%20V%C5%A8%20-%20C%C3%81T%20H%E1%BA%A2I%20C%E1%BB%A6A%20TH%C3%80NH%20PH%E1%BB%90%20H%E1%BA%A2I%20PH%C3%92NG.xls

Share:

vietinbank Namdinhvu Airtec