Điều chỉnh quy hoạch chi tiết

 

Trình tự thực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

+ Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (Bộ phận một cửa)

+ Bước 2: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ đã có ý kiến của lãnh đạo Ban tới Phòng Quy hoạch và Xây dựng để kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Quy hoạch và Xây dựng thừa lệnh Ban Quản lý thông báo bằng văn bản để Chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ);

+ Bước 3: Phòng Quy hoạch và Xây dựng thụ lý hồ sơ hợp lệ, hoàn thành công việc theo yêu cầu, trình lãnh đạo Ban duyệt.

+ Bước 4: Lãnh đạo Ban xem xét, ký duyệt.

+ Bước 5: Bộ phận một cửa trả kết quả cho Chủ đầu tư.

+ Bước 6: Gửi hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt đến Sở Xây dựng để quản lý.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp Bộ phận một cửa tại Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 
Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh quy hoạch chi tiết cục bộ.

- Bản vẽ hiện trạng thể hiện nội dung trước khi điều chỉnh.

 - Bản vẽ thể hiện nội dung cần điều chỉnh sau khi điều chỉnh.

 - Các nội dung giải trình (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố.

b) Cơ quan được phân cấp thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch và Xây dựng - Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết

Lệ phí:

 Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:   Nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt của khu công nghiệp, các khu chức năng trong khu kinh tế không làm thay đổi chức năng sử dụng khu đất và cơ cấu quy hoạch.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 và số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

- Thông tư 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp, Khu kinh tế;

- Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/04/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng

-  Quyết định 2118/2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, thành phố Hải Phòng; 

 

 

 

 

 

 

Share:

vietinbank Namdinhvu Airtec