Gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng

 

Trình tự thực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

+ Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (Bộ phận một cửa)

 + Bước 2: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ đã có ý kiến của lãnh đạo Ban tới Phòng Quy hoạch và Xây dựng để kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Quy hoạch và Xây dựng thừa lệnh Ban Quản lý thông báo bằng văn bản để Chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ);

 + Bước 3: Phòng Quy hoạch và Xây dựng thụ lý hồ sơ hợp lệ, hoàn thành công việc theo yêu cầu, trình lãnh đạo Ban duyệt.

+ Bước 4: Lãnh đạo Ban xem xét, ký duyệt.

+ Bước 5: Chủ đầu tư nhận Giấy phép xây dựng được cấp lại dưới hình thức bản sao hoặc Giấy phép xây dựng được gia hạn tại Bộ phận một cửa của Ban Quản lý. 

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp Bộ phận một cửa tại Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 
Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đối với hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng:

(1) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do chưa khởi công xây dựng;

(2) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

- Đối với hồ sơ cấp lại giấy phép xây dựng:

(1) Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại;

(2) Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát)..

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND thành phố.

b) Cơ quan được phân cấp thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch và Xây dựng - Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép xây dựng được cấp lại dưới hình thức bản sao hoặc Giấy phép xây dựng được gia hạn.

Lệ phí:

 Lệ phí: + Lệ phí gia hạn giấy phép xây dựng: 10.000 đồng/giấy phép.

             + Lệ phí cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình: 100.000 đồng/giấy phép.

Phí: Không. 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:   Trong thời hạn 30 ngày, trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hạn, nếu công trình chưa được khởi công, thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn một lần. Thời gian gia hạn tối đa không quá 6 tháng. Nếu hết thời gian gia hạn, chủ đầu tư chưa khởi công xây dựng thì phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 và số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

- Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp Giấy phép xây dựng

- Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng; 

- Quyết định 2118/2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, thành phố Hải Phòng; 

 

 

 

 

 

Share:

vietinbank Namdinhvu Airtec