Thẩm định thiết kế cơ sở

 

Trình tự thực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

+ Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (Bộ phận một cửa)

+ Bước 2: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ đã có ý kiến của lãnh đạo Ban tới Phòng Quy hoạch và Xây dựng để kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Quy hoạch và Xây dựng thừa lệnh Ban Quản lý thông báo bằng văn bản để Chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ);

+ Bước 3: Phòng Quy hoạch và Xây dựng thụ lý hồ sơ hợp lệ, hoàn thành công việc theo yêu cầu, trình lãnh đạo Ban duyệt.

+ Bước 4: Lãnh đạo Ban xem xét, ký duyệt.

+ Bước 5: Bộ phận một cửa trả kết quả cho Chủ đầu tư.

Cách thức thực hiện:  Tại Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 
Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở

+ Hồ sơ thiết kế cơ sở (gồm bản vẽ thiết kế cơ sở, thuyết minh thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư)

+ Ý kiến của Cảnh sát PCCC về giải pháp phòng cháy và chữa cháy

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM) hoặc bản cam kết môi trường với những công trình không cần đánh giá tác động môi trường.

+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn thiết kế, chứng chỉ hành nghề của cá nhân chủ trì thiết kế

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) đối với dự án nhóm B

20 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) với dự án nhóm C

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

b) Cơ quan được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch và Xây dựng - Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản thẩm định thiết kế cơ sở 

Lệ phí:

Lệ phí: Không

Phí thẩm định thiết kế cơ sở: Theo quy định tại Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:   Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 và số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lư­ợng công trình xây dựng;

- Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Thông tư số 09/2014/BXD ngày 10/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lư­ợng công trình xây dựng;

- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

- Quyết định 2118/2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, thành phố Hải Phòng; 

 

 

 

 

Share:

vietinbank Namdinhvu Airtec