Xác nhận hợp đồng, văn bản về đất và tài sản gắn liền trên đất

 

Trình tự thực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (Bộ phận một cửa)

+ Bước 2: Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ đã có ý kiến của lãnh đạo Ban tới Phòng Quy hoạch và Xây dựng để kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Quy hoạch và Xây dựng thừa lệnh Ban Quản lý thông báo bằng văn bản để Tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ);

+ Bước 3: Phòng Quy hoạch và Xây dựng thụ lý hồ sơ hợp lệ, hoàn thành công việc theo yêu cầu, trình lãnh đạo Ban duyệt.

+ Bước 4: Lãnh đạo Ban xem xét, ký duyệt.

+ Bước 5: Bộ phận một cửa trả kết quả cho Tổ chức, cá nhân

Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng.  
Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu xác nhận hợp đồng, văn bản.

- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);

- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định; bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định; bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định của pháp luật về nhà ở (sau đây gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất);

- Hợp đồng, văn bản về bất động sản.

 Ngoài các giấy tờ nêu trên, tuỳ vào từng trường hợp cụ thể mà hồ sơ yêu cầu xác nhận còn có thêm một hoặc các giấy tờ sau đây:

 - Bản sao Giấy chứng tử của người để lại di sản, giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản, nếu là người được hưởng di sản theo pháp luật;

 - Bản sao Di chúc, Giấy chứng tử của người để lại di sản, nếu là người được hưởng di sản theo di chúc mà trong di chúc đó không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người;

 - Bản sao Giấy chứng tử của người để lại di sản, giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản mà người nhận thừa kế là người duy nhất;

 - Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được cấp theo quy định của pháp luật về nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng được cấp theo quy định của Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ (gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất) đối với trường hợp có tài sản gắn liền với đất mà người sở hữu tài sản đó bán, cho thuê, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn;

 - Văn bản xác nhận tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước đối với trường hợp bên có quyền sử dụng đất là tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm mà đã trả trước tiền thuê đất hàng năm cho nhiều năm; tổ chức kinh tế được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là 5 năm;

- Bản sao giấy phép xây dựng hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp thế chấp tài sản hình thành trong tương lai mà theo quy định của pháp luật thì tài sản đó phải được cấp phép xây dựng hoặc phải lập dự án đầu tư.  

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

+ Tr­ường hợp chứng thực văn bản phân chia tài sản thừa kế, văn bản nhận tài sản thừa kế thì thời hạn niêm yết 30 ngày đối với việc phân chia tài sản thừa kế, nhận tài sản thừa kế không tính vào thời hạn chứng thực nêu tại điểm 3.4 khoản này.

+ Việc chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản được thực hiện trong ngày nhận hồ sơ; nếu nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực sau ba (03) giờ chiều thì việc chứng thực được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thì thời hạn chứng thực không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

b) Cơ quan, người được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy hoạch và Xây dựng - Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Xác nhận hợp đồng, văn bản

Lệ phí:

 Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 Phiếu yêu cầu xác nhận hợp đồng, văn bản (theo mẫu quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:   Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 và số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Quyết định 2118/2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, thành phố Hải Phòng; 

 

 

Share:

vietinbank Namdinhvu Airtec